Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-03-12 16:31:32
szwecja, zamówienia publiczne, przetargi

Szwedzki Urząd ds. Konkurencji (szw. Konkurrensverket) jest odpowiedzialny za informowanie, monitorowanie i nadzorowanie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

Ustawa o zamówieniach publicznych została uchwalona przez szwedzki parlament w podziale na: ustawę o zamówieniach publicznych dla sektora publicznego (PPA) i ustawę o zamówieniach publicznych dla sektora użyteczności publicznej (PPAU). Obie weszły w życie 1 stycznia 2008 roku, tym samym dostosowano przepisy szwedzkie do ustawodawstwa unijnego: pierwsza ustawa wdrożyła dyrektywę 2004/18/WE, a druga dyrektywę 2004/17/WE.

Nowe ustawy regulują prawie wszystkie zamówienia publiczne, co oznacza, że strony zamawiające, takie jak władze lokalne, agencje, władze samorządowe, a także przedsiębiorstwa państwowe, muszą stosować ich przepisy, kiedy kupują, leasingują, pożyczają lub wynajmują, zamawiają dostawy, usługi lub roboty budowlane.

 

Procedury przetargowe

 

Zasadniczymi zasadami obowiązującymi przy zamówieniach publicznych w ramach UE, a tym samym w Szwecji są:

 • zasada niedyskryminacji – zabrania się dyskryminacji w zależności od narodowości
 • zasada równego traktowania – wszyscy dostawcy muszą być traktowani na równi
 • zasada przejrzystości – procedury muszą charakteryzować się przewidywalnością i otwartością
 • zasada proporcjonalności – specyfikacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia muszą mieć naturalny związek z dostawą, usługą czy robotą budowlaną, która jest zamawiana
 • zasada wzajemnej uznawalności – oznacza między innymi, że dokumentacja i certyfikaty wydane przez władze jednego państwa członkowskiego muszą być akceptowane w innym państwie członkowskim.

Obie ustawy są skonstruowane w ten sposób, że ich przepisy regulują kolejne etapy procedur udzielania zamówień publicznych tak, aby były one łatwiejsze do stosowania i bardziej przyjazne, niż poprzednia ustawa. W zależności od progów wskazują one odpowiednie procedury zamówień publicznych.

Mimo wielu zmian redakcyjnych w nowej ustawie w porównaniu z poprzednią, zmian merytorycznych jest niewiele. Są one następujące:

 • wpisanie w treść „nowych” ustaw głównych unijnych zasad, na których mają być udzielane zamówienia publiczne (w „starej” ustawie była wpisana zasada „good business practice”), a zgodnie z wyjaśnieniami szwedzkiego rządu wyliczenie głównych zasad unijnych nie wprowadziło zmian materialnych do „nowych” ustaw
 • usunięcie terminu „podmiot zamawiający” (ang. contracting entity) w Ustawie PPAU z organizacji sektora publicznego i zamieniony sformułowaniem „instytucja zamawiająca” (ang. contracting authority), z tym, że w nowej PPAU termin ten nadal istnieje jako określenie dla tych podmiotów, których ustawa nie obejmuje
 • wyłączenie handlu telekomunikacyjnego z sektora użyteczności publicznej i zastąpienie terminem usługi pocztowe(obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.)
 • możliwość publikacji przez podmioty/instytucje zamawiające wstępnego ogłoszenia informacyjnego, ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o koncesji i ogłoszenia o konkursie przez środki elektroniczne poprzez udostępnienie „Buyer Profile” z informacją o podmiocie/instytucji zamawiającej
 • obowiązkowe wykluczenie przez podmiot/instytucję zamawiającą dostawcy skazanego za przestępstwo takie jak udział w organizacji przestępczej, defraudację naruszającą interesy Wspólnoty Europejskiej, korupcję lub pranie brudnych pieniędzy
 • dopuszczenie elektronicznego komunikowania się między podmiotem/instytucją zamawiającą i dostawcami. W takim przypadku instytucja/podmiot zamawiający, który komunikuje się elektronicznie z dostawcami, może stosować krótsze limity czasowe dla ofert
 • konieczność sprecyzowania relatywnych wag dla każdego z kryteriów wybranego przez podmiot/instytucję zamawiającą, kiedy wybiera kontrakt ponad wartość progu, aby wybrać najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę. Jeśli chodzi o ofertę poniżej wartości progu, podmiot/instytucja zamawiająca może wybrać między przypisaniem wag dla kryteriów lub ustawieniem kryteriów w porządku malejącym
 • wprowadzenie szczegółowych przepisów, których celem jest to, aby podmiot/instytucja zamawiająca mogła ustalić specyficzne żądania odnoszące się do ochrony środowiska lub wprowadzić takie warunki do kontraktu. Podmiot/instytucja zamawiająca może także, przy spełnieniu określonych warunków, ustalić specjalne wymagania odnoszące się do spraw socjalnych w trakcie realizacji kontraktu
 • wprowadzenie szczegółowych zasad przy zawieraniu umów ramowych dla sektora publicznego.

W Szwecji została wdrożona dyrektywa 2007/66/WE z 11 grudnia 2007 r., zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych. Po jej transpozycji do prawa szwedzkiego, zmieniła się legislacja dotycząca procedury odwoławczej i odszkodowań za szkody.

Przepisy w języku angielskim, dotyczące zamówień publicznych w Szwecji, dostępne są na stronie: http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6732.aspx

1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy dotyczące opcjonalnego systemu, które można uznać za część przepisów dotyczących zamówień publicznych. Także dla tych przepisów organem nadzorczym jest Urząd ds. Konkurencji. Informacje na ten temat w języku angielskim dostępna jest na stronie: http://www.konkurrensverket.se/t/Page____5848.aspx